Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Emissionskalkyl för intermodala transportkedjor - detaljerad beräkningsmetodik och relevanta schablonvärden.

Det framförs ofta att intermodala transporter är ett miljövänligt alternativ till landsvägs-transporter. Argumentet baseras på emissionskalkyler, vilka för godstransporter oftast baseras på schablonvärden för energianvändning, kapacitetsutnyttjande, omvägsfaktorer mm. Tillgängligheten till kvalitetssäkrade värden för dessa parametrar är begränsad, och befintlig data är oftast bristfälligt dokumenterad. Skillnader i metodval och datakällor har lett till presentation av studier med kraftigt varierande resultat vad gäller potentialen för miljöfärbättringar genom övergång till intermodala transportkedjor. Projektet syftar därför till att utveckla förslag till standard för metodiken för miljöberäkningar av samt insamla nödvändig driftsdata för att skapa relevanta schablonvärden.
Projektet kommer att besvara följande frågor 

  • hur beräknas miljöprestandan i form av utvalda emissioner till luft för en intermodal transportkedja?
  • hur stora är utsläppen relaterat till en godsförsändelse i kedjans olika transportsteg och terminalhantering.
  • skiljer sig schablonvärdena på ett signifikant sätt mellan olika operatörer, transportsträckor, varuslag etc. Vilka schablonvärden behövs för att genomföra aktuella analyser?
  • Vilka potentialer för miljöförbättringar finns genom introduktion av, och förbättring av befintlig teknik i intermodala transportlösningar.
Projektet förväntas leverera en utvecklad och kvalitetssäkrad metodik för beräkning av emissionsprofilen för intermodala transportkedjor. Resultatet i form av beskrivningar och datasammanställning kommer att tillgängliggöras de system för datahantering som existerar och är under uppbyggnad. Målsättningen är att med gemensam metod och defaultdata underlätta ett seriöst arbete med transporters miljöprestanda. Trovärdighet i emissionskalkylerna är viktigt för att skapa betalningsvilja för förändringar och acceptans för regleringar såsom miljöavgifter och ett ev. handelsystem för utsläppsrätter omfattande transportsektorn.

Kontaktperson: Sebastian Bäckström WSP
Hemsida: http://www.wsp.se/  


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum