Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Transportsektorn i handelsystemet för utsläppsrätter av koldioxid (CO2) - möjligheter och utmaningar för intermodala transporter.

Ett handelssystem för utsläppsrätter har nyligen etablerats med syfte att på ett kostnadseffektivt sätt reducera samhällets emissioner av koldioxid.

I första steget ingår energisektorn och vissa större fasta anläggningar. Trafiksektorn är inte med i systemet, men då sektorn utgör en av de största källorna till utsläpp är det troligt att de kommer ingå i framtiden. Med den allt tydligare politiska ambitionen att minska ökningstakten av vägtrafiken är det intressant att studera i vilken utsträckning ett handelssystem för utsläppsrätter kan bidra till en överflyttning av långväga vägtransporter till intermodala transportlösningar.

För att initiera denna diskussion och bidra med faktaunderlag skall följande frågor utredas:

  • Hur ska ett handelsystem med utsläppsrätter för transportsektorn utformas för att gynna intermodala transportlösningar?
  • Hur kan en övergång till intermodal transport utgöra en flexibel mekanism så att en kombioperatör kan tillgodogöra sig utsläppsreduktioner vid en ökad kombitrafik?
  • Hur säkerställs storleken på utsläppen av klimatpåverkande gaser?
  • Vilka möjligheter finns det för intermodala transportlösningar att vinna marknadsandelar i ett system med handelsrätter?
  • Vilka hot och problem kan en utsläppshandel innebära för intermodala transportlösningar?
Studien kommer att leverera en uppsättning relevanta scenarier för hur transportsektorn kan komma att omfattas av handel med utsläppsrätter. Utifrån dessa redogörs vilken potential utsläppshandeln kan komma att få för intermodala transportlösningar. Ett representativt urval av kombitransportlösningar analyseras vad avser kostnader, miljöprestanda och effekter av ett handelssystem. Möjligheter, problem och lämpliga handlingsstrategier för olika aktörer inom intermodala transportkedjor kartläggs och sammanställs.

Denna kunskap kan användas vid argumentation för att bevara/stärka intermodala transportlösningars konkurrenskraft genom olika utformningar av handelsystemet.

Kontaktperson: Sebastian Bäckström, WSP
Hemsida: http://www.wsp.se/  


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum