Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Kartläggning och probleminventering avseende intermodala terminaler

Det finns en uttalad politisk målsättning att stödja intermodala godstransporter. I första hand handlar det om att minska antalet transporter med lastbil genom överflyttning av gods till järnväg och sjöfart. Syftet är att utnyttja järnvägens låga undervägskostnader samt miljövänligare karaktäristik under fjärrtransporten. För att intermodala transporter skall utgöra ett realistiskt alternativ till landsvägstransporter krävs effektivt fungerande terminaler. Det framhävs av godstransportdelegationen (2004) som skriver: ”Effektivt fungerande kombiterminaler är en mycket viktig del för att få till stånd fungerande intermodala transportkedjor i vilka järnvägens förutsättningar kan utnyttjas fullt ut.

Syftet med projektet är att utvärdera kombiterminalens roll för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga transportkedjor. Målsättningen är ta fram en systemmetodik för att kartlägga och analysera terminalfunktionen ur ett produktivitetsperspektiv. Projektet omfattar datainsamlig och analys av; (1) infrastruktur (kapacitet, kvalitet och flaskhalsar), (2) resurser, (3) expansionsmöjligheter för terminaler vid nuvarande lokaliseringar, (4) val av systemgränserna samt des inverkan på produktiviteten samt (5) framtida krav på investeringar för att överbrygga flaskhalsarna. Projektet begränsar sig till de teknisk-ekonomiska aspekterna och kommer endast att kortfattat beskriva de organisatoriska aspekterna kring terminalfunktionen.

Denna mer detaljerade datainsamling kommer att visa på egenskaper hos terminalerna som har betydelse för transportköpare, transportoperatörer och infrastrukturförvaltare och därmed för intermodala transporters konkurrenskraft. Resultaten kommer, förutom en systemanalys, att omfatta en undersökning av möjligheterna att lokalisera terminaler i ett GIS-system i en rumslig dimension.


Kontaktperson: Bo Östlund, TFK - Transportforskningsgruppen i Borlänge AB
Hemsida: http://www.tfk.se/ 


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum