Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Strategisk modellering av kombitransporter mellan landsväg och järnväg

Det krävs kunskaper om vilka strategier som är lämpliga för att den transporterade godsmängden med kombitransporter skall fortsätta öka. En datorbaserad strategisk analys- och beslutsstödsmodell för svensk inrikes och gränsöverskridande kombitrafik är under utveckling. Nämnda modell skall kunna ge svar på eller belysa frågor om vilka marknadsandelar som är möjliga totalt och regionalt och per relation, hur en optimal systemdesign ser ut i termer av vilka transportrelationer som bör ingå, vilken frekvens och tågstorlek som bör användas, lokalisering av terminaler och tillfartsvägar, vilken materiel som bör användas samt hur hämtnings- och distributionsområden kring terminaler som bör avgränsas. Dessa svar behövs i form av realistiska, strategiska scenarier som pekar på framkomliga vägar för kombitrafikens utveckling.

Huvudmodellen är en deterministisk matematisk modell som utgör kärnan i ett datorbaserat kalkylsystem Modellen kan användas för företagsekonomisk kostnadsoptimering, samhällsekonomisk kostnadsoptimering och miljöoptimering. Till modellen finns kopplat en simuleringskomponent för att kunna genomföra vissa känslighetsanalyser. Modellen och kalkylsystemet kommer att vara färdigutvecklade i en grundversion under år 2006.

För att modellen skall vara användbar i en vidare krets av transportanalytiker krävs att den förses med en tillräckligt bred och relevant empirisk databas. De databaser som modellen måste förses med representerar efterfrågedata i form av en detaljerad O/D-matris, kostnadsstrukturer, nätverkstrukturer för landsväg och järnväg samt en GIS-databas. Projektet syftar således till databasutveckling, anpassning av modellen för olika problemsituationer samt för utveckling av användarvänliga resultatpresentationer och enkla manualer.

Genom det föreslagna projektet kommer modellen med sin databas direkt att kunna användas decentraliserat av transportpolitiker, statliga transportadministratörer, infrastrukturhållare, operatörer och transportköpare både för strategiska analyser och som beslutsstöd.


Kontaktperson: Arne Jensen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, företagsekonomiska institutionen
Hemsida: www.hgu.gu.se  


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum